Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle med perfekt matchning mellan individ och arbetsgivare.

Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle med perfekt matchning mellan individ och arbetsgivare.

Vårt perspektiv

Genom vårt fokus på individens kompetensutveckling och att vara länken till näringslivet bidrar vi till att realisera både individens dröm om egenförsörjning och näringslivets dröm om, och behov av, kompetenta medarbetare. Ett samhällsuppdrag som ställer höga krav på integritet, långsiktighet och perspektiv.

För koncernledning och respektive verksamhetsledning är det strategiska arbetet med att utkristallisera och destillera centrala perspektiv med stor påverkan på vårt uppdrag alltid en prioriterad uppgift. Bland dessa återfinns bland annat teknisk innovation, kvalitet och vuxnas lärande.

Quote

”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela

Innovation

Den tekniska utvecklingen sker i exponentiell takt med långtgående effekter på både utbildningens utformning och innehåll. Därtill en dramatisk inverkan på det arbetsliv som väntar efter genomförd utbildning, eller annan kompetensförstärkande insats.

Helt eller delvis onlinebaserade utbildningsmoduler och tekniska hjälpmedel i undervisningen är redan naturliga inslag inom Intendias verksamheter, i den grad och omfattning som lämpar sig bäst för den aktuella målsättningen. För att vara relevanta och optimerade för att ge bästa möjliga förutsättningar till våra deltagare krävs en ständigt närvaro i utveckligen av nya tekniska kapaciteter inom virtuell och förstärkt verklighet (VR/AR), kognitiva hjälpmedel och Artificiell Intelligens (AI).

I förberedelserna för det kommande arbetslivet krävs också en kompetens att kunna arbeta med, och förhålla sig till de nya tekniska innovationer som etablerats. Därtill behöver vi, i ett inte allt för avlägset perspektiv, väga in sannolikheten att artificiell intelligens förpackad i människolik skepnad tar verklig plats i samhället. Medarbetare inte minst inom vård-och omsorg och sjukhuspersonal kommer då att utföra sina uppdrag tillsammans med både mänskliga och artificiella kollegor. Få, om någon, kan med säkerhet veta vilken effekt detta kommer att få på våra arbetsplatser och rutiner.

Kvalitet

Vårt systematiska kvalitetsarbete ligger till grund för att vi alltid möter våra kunders krav och önskemål. Kvalitetsarbetet följer upp regelefterlevnad på koncern- och bolagsnivå men definierar också och lägger grund för utveckling och framtida investeringar. Kvalitetsarbetet dokumenteras i en årlig rapport. I den tydliggör vi vilka områden vi som helhet – och per verksamhet – är starka inom, respektive vilka som behöver förbättras ytterligare. Utfallet av kvalitetsrapporten ingår som en naturlig del i koncernens och respektive verksamhets affärsplan för det kommande året.

Koncerngemensam kvalitetspolicy

Vi är en ledande utbildningskoncern som kombinerar vår unika historia med en sund affärssyn till förmån för samhälle, kunder och enskilda deltagare.

  • Vi utvecklar innovativa och hållbara utbildningsprogram med inriktning på specifika resultat för den enskilda deltagaren. Vad vi gör och hur vi gör det kommer att uppfylla våra kunders krav och förväntningar och alltid vara i enlighet med gällande lagar och förordningar.
  • Ett tillräckligt antal deltagare som säkerställer hög kvalitet på våra tjänster är avgörande för var och hur vi tillhandahåller våra tjänster.
  • Vårt kvalitetssystem omfattar alla våra anställda och allt vi gör. Kontinuerlig kvalitetsutveckling säkerställer att vi utför vårt sociala bidrag professionellt.

Finansiell information

Vuxnas lärande

Forskning kring vuxnas lärande är ett centralt perspektiv för Intendia. Nya vetenskapliga rön och metoder inom vårt område ger oss förutsättningar att utveckla våra verksamheter utifrån en kombination av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inom våra olika verksamheter finns en stor spännvidd inom vuxnas lärande. Elever och deltagare har vitt skilda utmaningar och bakgrunder. Aktuell forskning om vuxnas lärande understryker vikten av att ta vara på den vuxne deltagarens tidigare erfarenheter. Det är inget unikt för vuxenutbildning men behovet blir mer uttalat då erfarenheterna kan utgöra tillgångar såväl som hinder i utbildningen.

Vuxenutbildning ofta är förknippad med omställningar i livet, situationer då vi behöver byta kurs helt eller fördjupa oss för att komma vidare. Ibland sker det av fri vilja med det kan också vara påtvingande förändringar. Därför lyfter forskningen ofta fram vikten av att vuxenutbildning har en tydlig koppling till nästa steg i livet. Ett naturligt inslag av metodiken inom Intendias verksamheter.