Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur koncernen Intendia samlar in och använder personuppgifter.

Intendia består av nio självständiga bolag och har verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen och dess dotterbolag är måna om att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt och att följa gällande lagstiftning. För att säkerställa att regler och riktlinjer håller en jämn och hög kvalitet och att policies efterlevs, har en samarbetsgrupp upprättats inom koncernen. Gruppens arbete och aktiviteter utgår från ägarbolagens riktlinjer för regelefterlevnad. Som stöd för arbetet har ett årshjul för återkommande aktiviteter tagits fram.

På den här sidan beskrivs hantering av personuppgifter inom koncernen. Mer information om behandling av uppgifter inom Intendia Group finns i Intendia Group Personuppgiftspolicy, samt på respektive bolags webbsidor.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Dotterbolagen ansvarar själva för de personuppgifter som samlas in och behandlas inom respektive verksamhet. I de fall personuppgifter delas mellan bolagen, tecknas personuppgiftsbiträdesavtal för behandlingen.

Vilka personuppgifter samlas in?

Bolagen i Intendia är verksamma inom områdena vuxenutbildning och stöd till arbetssökande och samlar in uppgifter om deltagare inom ramen för sina respektive uppdrag och verksamheter. Uppgifterna gallras enligt gällande lagar, regler och bolagens egna riktlinjer och policies. Bolagen behandlar också uppgifter om anställda, personer som söker anställning och externa samarbetspartners.

Med vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?

Intendia behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Personuppgifter samlas vanligtvis in och behandlas för att fullgöra det avtal som tecknas mellan bolaget och deltagaren i samband med köp av en kurs eller överenskommelse om annan tjänst. Även andra lagar, som skollagstiftningen, bokföringslagen och skyldighet att rapportera uppgifter till myndigheter, styr i vissa fall behandlingen av personuppgifter.

Vem kan få tillgång till uppgifterna?

Personuppgifterna skyddas genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Uppgifter från flera bolag hanteras i vissa fall i samma system. I dessa fall styrs tillgång till uppgifterna genom behörighetstilldelning för de anställda som behandlar uppgifterna.
När samarbetspartners får i uppdrag att behandla personuppgifter åt ett av bolagen, tecknas alltid personuppgiftsbiträdesavtal där personuppgiftsbiträdet måste förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och vida skyddsåtgärder.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dotterbolagen ansvarar själva för de uppgifter som de samlar in, lagrar och hanterar. Hur länge uppgifterna sparas avgörs av ändamålet för behandlingen, det vill säga, orsaken till att de lagras och vad de behövs till och de sparas inte längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall är det lagar som styr hur länge de sparas, till exempel bokföringslagen, och i andra fall kan det vara krav på rapportering eller för att kunna ge rätt service till de som är registrerade.

Kontaktuppgifter

Moderbolag för koncernen Intendia är Intendia Holding AS (organisationsnummer: 990 231 621). Du som går en kurs, eller tar del av en annan tjänst hos något av bolagen i koncernen, ska i första hand kontakta det bolag som du har en relation med om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras. Du hittar kontaktuppgifter till företagen på den här sidan.

Intendia Group Sverige

Den svenska delen av koncernen utgår från Intendia Group Sverige AB (organisationsnummer: 556719-6133) och omfattar fyra bolag.

Telefon: +46 10 516 21 00
E-post: info@intendiagroup.com

Berghs School of Communication AB

Organisationsnummer 556135-0355
telefon: +46 8 587 550 00
e-post: info@berghs.se

Berghs integritetspolicy

Iris Sverige AB

Irisgruppen består av bolagen Iris Sverige AB, Iris Hadar AB och Medlearn AB där Iris Sverige AB är moderbolag.

Iris Sverige AB, organisationsnummer 556111-3555
Iris Hadar AB, organisationsnummer 556396-0789
MedLearn AB, organisationsnummer 556468-6821

telefon: +46 8 399 200
e-post: info@irisgruppen.se

Iris hantering av personuppgifter

Intendia Group Norge

I den norska delen av koncernen ingår fem bolag. Koncernmoder är Intendia Group Norge AS (980762831)

telefon: +47 915 13 185
e-post: info@intendiagroup.com

Intendia Professional AS

Intendia Professional består av bolagen NKI och Medlearn AS.

NKI Kompetanse AS, organisationsnummer: 919 855 479
NKI Fagskoler AS, organisationsnummer: 871 232 512
MedLearn AS, organisationsnummer: 990 481 652

telefonnummer: +47 67 58 88 00
e-post: post@nki.no
e-post: post@medlearn.no

NKI Personvernerklæring

Medlearn Personvernerklæring

 

Bjørknes AS

Organisationsnummer: 944687920
Telefon: +47 23 08 60 60
e-post: adm@bjorknes.no

Bjørknes Personvernerklæring

Joblearn AS

Organisationsnummer: 981428781
Telefon: +47 23 89 72 50
e-post: post@joblearn.no

Junglemap AS

Organisationsnummer: 984590423
https://www.junglemap.com/contact