Intendia värnar om den personliga integriteten

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt samt att vi följer aktuell lagstiftning. Inom Intendia har vi därför tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och dataskyddsfrågor. Personuppgifter behandlas på ett säkert sätt som förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig användning av personuppgifter.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Rättslig grund

Intendia behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra ett avtal eller svara på en begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla personuppgifter.

Gallring av personuppgifterna

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Kontaktuppgifter

Intendia Group är Intendia Holding AS
Organisationsnummer: 990 231 621
Øvre Vollgate 9
NO-0158 Oslo

Telefon: 010-516 21 00
E-post: info@intendiagroup.com