Vår visjon er et langsiktig, bærekraftig samfunn med perfekt samsvar mellom individ og arbeidsgivere.

Vår visjon er et langsiktig, bærekraftig samfunn med perfekt samsvar mellom individ og arbeidsgivere.

Vårt perspektiv

Gjennom vår fokus på individets kompetanseutvikling og tilknytning til næringslivet bidrar vi til å realisere både den enkeltes drøm om å være selvforsørget og bedriftens drøm om, og behovet for, kompetente medarbeidere. En samfunnsoppgave som stiller høye krav til integritet, langsiktighet og perspektiv.

For konsernledelse og respektive selskapsledelse er det strategiske arbeidet med å krystallisere og destillere nøkkelperspektiver med stor innvirkning på vårt mandat alltid en prioritert oppgave. Disse inkluderer teknisk innovasjon, kvalitet og voksenopplæring.

Quote

”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela

Innovasjon

Den tekniske utviklingen foregår i eksponentiell takt med vidtgående effekter på både utformingen og innholdet av utdanningen. I tillegg har den en dramatisk innvirkning på arbeidslivet som venter etter gjennomført utdanning eller andre kompetanseøkende tiltak.

Helt eller delvis nettbaserte utdanningsmoduler og tekniske hjelpemidler i undervisningen er allerede naturlige innslag innenfor Intendias virksomheter, i den grad og omfang som passer best til dagens mål. For å være relevante og optimaliserte for å gi deltakerne våre de beste mulige forutsetningene, kreves en konstant tilstedeværelse i utviklingen av nye tekniske kvalifikasjoner innen virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR), kognitiv hjelp og kunstig intelligens (AI).

I forberedelsene for det kommende arbeidslivet kreves også ferdigheter for å kunne jobbe med og forholde seg til de nye teknologiske innovasjonene som er etablert. I tillegg, i en ikke altfor fjern fremtid, må vi overveie sannsynligheten for at kunstig intelligens pakket inn i menneskelig form virkelig tar plass i samfunnet.

Medarbeidere, ikke minst innen pleie og omsorg og sykehuspersonell, kommer da til å utføre sine oppgaver i samspill med både mennesker og roboter. Få, hvis noen, kan med sikkerhet vite hvilken effekt dette vil ha på våre arbeidsplasser og rutiner.

Kvalitet

Vårt systematiske kvalitetsarbeid danner grunnlaget for at vi alltid møter kundens krav og ønsker. Kvalitetsarbeidet sørger for at regelverket overholdes på konsern- og bedriftsnivå, og definerer også utvikling og fremtidige investeringer. Kvalitetsarbeidet defineres i en årlig rapport. I denne tydeliggjør vi hvilke områder vi som helhet – og per virksomhet – er sterke innenfor, og hvilke som trenger ytterligere forbedringer. Utfallet av kvalitetsrapporten er inkludert som en naturlig del av konsernets og respektive virksomhets forretningsplan for det kommende året.

Konsernfellesskapets kvalitetspolicy

  • Vi er et ledende utdanningskonsern som kombinerer vår unike historie med god forretningssans til fordel for samfunn, kunder og individuelle deltakere.
  • Vi utvikler innovative og bærekraftige utdanningsprogrammer med fokus på konkrete resultater for den enkelte deltakeren. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det, vil tilfredsstille kundens krav og forventninger og alltid være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Et tilstrekkelig antall deltakere som sikrer høy kvalitet på tjenestene våre er avgjørende for hvor og hvordan vi tilbyr våre tjenester.
  • Kvalitetssystemet vårt omfatter alle våre ansatte og alt vi gjør. Kontinuerlig kvalitetsutvikling sikrer at vi utfører vårt sosiale bidrag profesjonelt.

Finansiell information

Voksenopplæring

Forskning på voksenopplæring er et sentralt perspektiv for Intendia. Nye vitenskapelige fremskritt og metoder i vårt felt gir oss muligheten til å utvikle virksomhetene våre basert på en kombinasjon av vitenskapelig grunnlag og bevist erfaring.

Innen våre ulike virksomheter er det et stort utvalg av voksenopplæring. Elever og deltakere har et stort utvalg av utfordringer og bakgrunner. Gjeldende forskning på voksenopplæring understreker viktigheten av å ta hensyn til deltakeres tidligere erfaringer. Det er ikke unikt for voksenopplæring, men behovet blir mer uttalt, da erfaring både kan være til fordel og hinder i utdanningen.

Voksenopplæring er ofte knyttet til endringer i livet, situasjoner der vi må skifte kurs helt eller fordype oss for å komme videre. Noen ganger skjer det av fri vilje, men det kan også være obligatoriske endringer. Derfor fremhever forskning ofte viktigheten av at voksenopplæring har en tydelig kobling til neste steg i livet – noe som er et naturlig innslag i Intendias metode.