Integritetspolicy

Denne integritetspolicyen forklarer hvordan konsernet, Intendia, samler inn og bruker personopplysninger.

Intendia består av ni selvstendige selskap, og har virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet, og dets datterselskap, er opptatt av å håndtere personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte, og å følge gjeldende lover. For å sikre at regler og retningslinjer holder en jevn og høy kvalitet, og at policyen følges, har vi opprettet en samarbeidsgruppe innen konsernet. Gruppens arbeid og aktiviteter tar utgangspunkt i eierselskapets retningslinjer for hvordan reglene skal følges. Som en støtte for dette arbeidet, er det utarbeidet et årshjul for gjentagende aktiviteter.

På denne siden, beskrives håndtering av personopplysninger innen konsernet. Mer informasjon om behandling av opplysninger innen Intendia Group, finner du i Intendia Group Personopplysningspolicy, samt på respektive selskaps nettsider.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Datterselskapene har selv ansvar for de personopplysningene som samles inn og behandles innen respektive virksomhet. I de tilfeller der personopplysninger deles mellom selskapene, tegnes databehandleravtale.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Selskapene i Intendia er virksomme innen områdene kurs/utdanning og støtte til arbeidssøkende, og samler inn opplysninger om deltakere og studenter innenfor rammene til respektive oppdrag og virksomhet. Opplysningene behandles etter gjeldende lover, regler og selskapenes retningslinjer. Selskapene behandler også opplysninger om ansatte, personer som søker ansettelse og eksterne samarbeidspartnere.

Med hvilken rettslig grunn behandler vi personopplysninger?

Intendia behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Personopplysninger samles vanligvis inn og behandles for å fullføre en avtale mellom selskapet og studenten i forbindelse med kjøp av kurs/utdanning. Også andre lover, som fagskoleloven, regnskapsloven og plikt til å rapportere opplysninger til andre myndigheter, styrer i visse tilfeller behandlingen av personopplysninger.

Hvem kan få tilgang til opplysningene?

Personopplysningene beskyttes gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Opplysninger fra flere selskap, håndteres i noen tilfeller i samme system. I disse tilfellene, styres tilgangen til opplysningene gjennom brukertilgang for de ansatte som behandler opplysningene.

Når samarbeidspartnere får i oppdrag å behandle personopplysninger for ett av selskapene, tegnes alltid databehandleravtale, der databehandler må forplikte seg til å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og ivareta sikkerhetstiltak.

Utlevering av personopplysninger til tredjeland

Personopplysninger kan ved bruk av leverandørers skytjenester, komme til å overføres til et tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS. Overføring kommer kun til å skje under forutsetning av at det foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen om forekomsten av et adekvat sikkerhetsnivå i berørte tredjeland, at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er tatt, eller at det foreligger særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Datterselskapene har selv ansvar for opplysningene de samler inn, lagrer og håndterer. Hvor lenge opplysningene lagres, bestemmes av årsaken til at de lagres, og hva de behøves til, De lagres ikke lengre enn hva som er nødvendig. I visse tilfeller, er det lover som styrer hvor lenge de lagres, for eksempel regnskapsloven, og i andre tilfeller kan det være krav om rapportering.

Kontaktopplysninger

Moderselskap for konsernet, Intendia, er Intendia Holding AS (organisasjonsnummer: 990231621). Du som tar kurs/utdanning, eller tar del i en annen tjeneste hos ett av selskapene i konsernet, skal i utgangspunktet ta kontakt med det selskapet du har en relasjon med, om du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger håndteres. Du finner kontaktopplysninger til selskapene på denne siden.

Intendia Group Sverige

Den svenske delen av konsernet utgår fra Intendia Group Sverige AB (organisasjonsnummer: 556719-6133) og omfatter fire selskap.

Telefon: +46 10 516 21 00

E-post: info@intendiagroup.com

Berghs School of Communication AB

Organisasjonsnummer 556135-0355
Telefon: +46 8 587 550 00
E-post: info@berghs.se

Berghs integritetspolicy

Iris Sverige AB

Irisgruppen består av selskapene Iris Sverige AB, Iris Hadar AB og Medlearn AB der Iris Sverige AB er moderselskap.

Iris Sverige AB, organisasjonsnummer 556111-3555
Iris Hadar AB, organisasjonsnummer 556396-0789
MedLearn AB, organisasjonsnummer 556468-6821

Telefon: +46 8 399 200
E-post: info@irisgruppen.se

Iris håndtering av personopplysninger

Intendia Group Norge

I den norske delen av konsernet, inngår fem selskap. Moderkonsernet er Intendia Group Norge AS (980762831)

Telefon: +47 915 13 185
E-post: info@intendiagroup.com

Intendia Professional AS

Intendia Professional består av selskapene, NKI og Medlearn AS.

NKI Kompetanse AS, organisasjonsnummer: 919 855 479
NKI Fagskoler AS, organisasjonsnummer: 871 232 512
MedLearn AS, organisasjonsnummer: 990 481 652

Telefonnummer: +47 67 58 88 00
E-post: post@nki.no
E-post: post@medlearn.no

NKI Personvernerklæring

Medlearn Personvernerklæring

 

Bjørknes AS

Organisasjonsnummer: 944687920
Telefon: +47 23 08 60 60
E-post: adm@bjorknes.no

Bjørknes Personvernerklæring

Joblearn AS

Organisasjonsnummer: 981428781
Telefon: +47 23 89 72 50
E-post: post@joblearn.no

Junglemap AS

Organisasjonsnummer: 984590423
https://www.junglemap.com/contact