Finansiering

Våre virksomheter samarbeider tett med private og offentlige næringslivsaktører.
Disse tilbyr bistandsmidler og tilskudd i forbindelse med omstilling og utvikling.

Vi bistår våre kunder og samarbeidspartnere med støtte til å søke midler, gjennom å tilrettelegge for dialog mellom partene. Vi deltar også i ulike utviklingsprogram, for å sikre høy innovasjonsgrad, og at vi forblir en ledende tilbyder av yrkesrelevante utdanninger tilpasset fremtidens arbeidsmarked.

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte, slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon, eller i form av etablering på nye markeder.

I forbindelse med korona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Kompetansepluss

Kompetansepluss, er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Diku

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), har som formål å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Diku jobber for å fremme utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. De bidrar også med støtte til digital kompetanseheving for ansatte, for å møte behovet for omstilling i arbeidslivet, bruk av ny teknologi for læring og investeringer i utstyr og ny infrastruktur.

Vi deltar i Dikus programmer for blant annet å sikre økt arbeidsrelevans i utdanningene, og sikre at studentenes læring møter arbeidslivets fremtidige behov – og kompetansen arbeidslivet etterspør.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr ulike finansieringsordninger, både tilskudd og lån. Tilskudd brukes primært til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig, og teknisk risiko er høy. 

NAV

NAV er en sentral samfunnsaktør relatert til arbeid og inkludering i Norge. NAV er en viktig drivkraft i samhandlingen mellom næringslivet og utdanningssektoren, og bidrar til at næringslivet får etterspurt kompetanse gjennom god rekruttering og riktig kvalifisering. Våre virksomheter samarbeider tett med NAV for å få flere i arbeid, og færre på stønad. Et velfungerende arbeidsmarked er avhengig av samarbeid, og våre yrkesnære og jobbkvalifiserende utdanninger bidrar til dette.